БНБ увеличи основната лихва за пети път

Българската народна банка (БНБ) обяви основен лихвен процент в размер на 1.82%, считано от 1 февруари 2023 година. Централната банка започна да обявява по-високи лихвени проценти през октомври тази година, когато тогавашната нулева лихва бе увеличена до 0.49%

Поредното увеличаване на основния лихвен процент идва на фона на повишените лихвени нива от Европейската централна банка, които оказват своето влияние и върху паричния пазар в България.

Предишното увеличение на базовата лихва бе през януари, когато тя бе вдигната до ниво от 1.42%. През декември лихвата бе 1.3%.

България е във валутен борд, а стойността на българския лев е фиксирана за еврото. Поради тази причина основният лихвен процент няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите, които се определят главно от лихвените нива, установени от Европейската централна банка.

Лихвата на БНБ има пряко отношение към законната лихва за забавено погасяване на задължение, която се формира като сбор от основния лихвен процент плюс 10 процента.

Законната лихва за забава се прилага при неплащане в срок на данъци, такси и други държавни вземания, невнесени социални и здравни осигуровкки, обезщетение при неизпълнение на парично задължение по ЗЗД, обезщетения и глоби, наложени със съдебен акт.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy