България е с най-нисък БВП на човек от населението в ЕС

Люксембург и Ирландия са най-богатите държави в ЕС, а България – най-бедната. През 2022 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, съответно 161% и 134% над средното за съюза. България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС.

Това съобщи Националният статистически институт (НСИ), който представи прогнозните оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) и брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС на човек от населението през 2022 година. 

Разпределението на БВП на човек от населението в държавите членки на ЕС варира значително. Люксембург бележи най-висок БВП на човек от населението сред 27-те държави на ЕС, включени в това сравнение, със 161% над средното за съюза. Това до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната и допринасят за увеличението на нейния БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на БВП на глава от населението. Техните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

Ирландия е на второ място сред държавите на ЕС със 134% над средното за ЕС, следвана от Дания, Нидерландия, Австрия и Белгия – всяка с БВП на човек от населението с повече от 20% над средното за ЕС равнище. Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция са другите държави членки на ЕС с БВП на човек от населението над средния за ЕС.

Италия, Словения, Кипър и Чехия са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от Литва, Естония и Испания с между 10% и 20% по-ниски от средното.

БВП на човек от населението на Полша, Унгария, Португалия, Румъния, Латвия и Хърватия е с до 30% по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Гърция и Словакия са с до 40% по-ниски от средното за ЕС равнище.

България отчита БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС равнище.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy