Всяка община с бюджет за санирането, кандидатстването е отворено

Процедурата за кандидатстване за финансиране по дългочаканото саниране на жилищни сгради е отворена. Това съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което публикува вече утвърдените Насоки за кандидатстване.

Те са значително променени спрямо първоначално публикувания вариант. МРРБ се е съобразило с препоръките дадени от експерти и общини по време на публичното обсъждане.

Така вече е заложено всяка община да има бюджет, за да не се получи струпване на парите само на едно място. Освен това са премахнати някои от критериите и така старите сгради строени през 50-те и 60-те години на миналия век вече имат някакъв шанс да бъдат санирани. Нещо повече дава се възможност и за ремонт на покрива на тези сгради, каквато нямаше в първоначално публикувания вариант.

В момента се отваря кандидатстването по първия етап, по който одобрените сгради ще получат 100% финансиране на всички разходи. Крайният срок за кандидатстване по него е 31 май, но общините могат да откажат да приемат заявления за участие след 10 май 2023 г. Местната власт е задължена да обяви крайната дата на прием на заявления не по-късно от 1 март 2023 г. на своята интернет страница, както и поне в една общинска или регионална медия.

За съжаление голяма част от местната власт, особено областните градове, все още не са посочили лице за контакт. По-активни са предимно малките общини, става ясно от публикувания списък на НСОРБ. Има общини, като Бургас и Русе, които дори обявиха, че ще поемат енергийното обследване на сградата и изготвянето на техническия й паспорт.

Най-много пари да София – 150 млн. лв.

Общо да саниране на чстни жилища са заложени 1.4 милиарда лева по Националния план за възстановяване и устойчивост. По първата фаза, която поема изцяло разходите за саниране на един блок, се отпускат 1 129 881 600 лева с ДДС.

Този бюджет е разпределен между 265 общини у нас. Най-много средства са предвидени за София – 150 милиона лева. Пловдив, Варна и Бургас ще получат по 80 млн. лв., а Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин – по 50 млн. лв.

Други 40 общини, в които влизат областните центрове плюс градовете Лом, Троян, Горна Оряховица, Севлиево, Свищов, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Асеновград, Велинград, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Петрич, Самоков и Сандански ще получат по 30 млн. лв.

Останалите 215 селски общини получават по 15 милиона лева. Това се прави основно за общините на ДПС, след като техни депутати поставиха въпроса по време на изслушване на регионалният министър арх. Иван Шишков в апралментарната ресорна комисия.

Отделен е въпросът как ще отговарят къщите на село на изискването в тях да има най-малко 4 самостоятелни обекта, а сградата да е на повече от 1 собственик. Другото изискване е жилищната сграда да е проектиране преди 26 април 1999 г., за да бъде допустима за финансиране.

Минималния размер на инвестицията, който може да получи една жилищна сграда, е 50 000 лв., а максималният е 9.5 милиона лева. Това е завишаване с 3 млн. лв. спрямо първоначалното предложение.

За кандидатстването – 14 документа

Общо 14 документа трябва да бъдат представени за кандидатстване по схемата. Част от тях са отговрност на етажната собственост, а други на партньорите им – общините. Това са:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване (Приложение №1) – попълва се към Формуляра за кандидатстване в ИС за МВУ;

3. Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ – подава се във формат сканирано копие;

4. Документи удостоверяващи взетите от Сдруженията на собствениците и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на ЕТАП 1

5. Партньорско споразумение (Приложение №2) – между егажната собственост и общината

6. Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и при необходимост;

7. Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт;

8. Обобщена Количествено стойностна сметка (КСС);

9. Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение №3);

10. Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“;

11. Пълномощно/заповед на лицето, което подписва с електронен подпис от името на водещия партньор документите за кандидатстване по предложението за изпълнение на инвестиция.

12. Декларация относно енергийните характеристики на сградата

13. Декларация относно резултатите от проведеното събрание на етажната собственост за създаване на сдружение на собствениците.

14. Декларация относно представения сертификат за енергийна ефективност

 

Оценяването

Подадените в срок проектни предложения за финансиране ще бъдат оценявани първо по допустимост. Ако преминат тази пресявка се прави оценка на качеството на проектното предложение. Критерии за оценка са процент на енергийното спестяване в годишното потребление, екологичните ползи, ефективност на инвестициите, целесъобразност на инвестицията в зависимост от РЗП-то, ниво на ангажипраност на собствениците.

 

Максималният сбор точки, щойго вможе да получи едно проектно предложение е 140, а минималният е 72 точки. Всички получили над 72 гочки се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. Предложенията, които са преминали минималния праг на оценка, но парите не са стигнали за тях ще формират резервен списък. Те може да бъдат финансирани в случай на наличие на недоговорен или спестен финансов ресурс.

Допустими дейности за саниране

Новото е, че ремонтът на скатни покриви вече е допустима дейност, ако е предписан в енергийното обследване. Останалите са подмяна на дограми, монтаж на топлинна изолация по стени, подове.

Няма да се финансира подмяната на асансьори, но ще са допустими системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и вентилационни системи в общите части на сградата.

Замяната на вертикалните отоплителни системи с хоризонтални, ремонт на електрическите системи в общите части и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и отопление на сградите, но само в общите части на сградите.

Допустими за финансиране ще са също съпътстващите строително-монтажни дейности в хода на изпълнение на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на общите части, както и за възстановяване в първоначалния вид на собствеността на хората, която е нарушена при монтирането на дограма или други за отстраняване на локални дефекти и повреди, ремонт на пожарна техника, мълниезащитата на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др.

Няма да се финансират дейности като вертикална планировка на сградите, като ремонт на тротоарите или градинките, освен ако не са пострадали по време на ремонтните дейности.

Няма да се финансира и ремонт и подмяна на ВиК системите в блока, обзавеждане или смяна на отоплителните уреди в жилищата на собствениците.

За всяка една дейност са определени референти цени, които трябва да бъдат следвани при подготовката на бюджетите на проектите. Техните стойности са леко увеличени спрямо първоначалното предложени. Така за ремонта на сграда до 8 етажа ще се плаща на стоителите по 300 лв./кв.м, а за по-високите – 324 лв./кв.м. Леко са повешини и цените за енелтийното обследвате, техничското заснемане, авторския надзор и т.н.

Санирането на една сграда трябва да стане максимум за 30 месеца, т.е. Две години и половина. При всички случаи обаче трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Втори етап

След приключването на първия етап, ще стартира приема на проекти по втория да сатиране. При него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи.

Крайният срок за кандидатстването по нея е 31 декември 2023 г.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy