Групата на ЕИБ подкрепи българската икономика с 494 млн. евро през 2022 г.

През 2022 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предостави заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 494 млн. евро за различни проекти в България, съобщиха от финансовата институция. „Зелените“ инвестиции на ЕИБ в България достигнаха 241 млн. евро, което представлява 50 % от общата дейност на банката.

Лиляна Павлова, вицепрезидентът на ЕИБ, представи в понеделник резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ в България и очерта стратегическите перспективи за предстоящата година.

„Изминалата година също бе трудна за българската икономика поради последиците от пандемията от КОВИД-19 и хуманитарната и икономическа криза, предизвикана от руското нашествие в Украйна. Радвам се, че продължихме подкрепата за проекти, които подобряват живота на хората, и ускорихме отпускането на заеми от ЕИБ за прехода към устойчиво бъдеще. Поемаме ангажимент в бъдеще да увеличим подкрепата си за проекти за екологосъобразна инфраструктура и да подпомогнем частния сектор по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и InvestEU“, каза Павлова.

ЕИБ се ангажира да увеличи заемите за екологични приоритети и за евентуално съфинансиране по българския План за възстановяване и устойчивост в транспорта и енергетиката. През декември бе отпуснат нов заем за разширение на софийското метро (195.5 млн. евро).

Във връзка с Плана за устойчива градска мобилност на София бе договорено допълнително съфинансиране от 50 млн. евро, с което се увеличава делът на проектите за градско развитие с предмет инфраструктура за пешеходна мобилност, по-лесен достъп на хората с намалена подвижност до обществената инфраструктура, а също така повишаване качеството на въздуха.

В банковия сектор Групата на ЕИБ подписа споразумения с Уникредит Булбанк за 190 млн. евро, включващи гаранция под формата на синтетична секюритизация, покриваща първи по ред загуби на структурирано портфолио в рамките на Европейския гаранционен фонд (90 млн. евро).

Република България възложи на ЕИФ мандат за управление на около 330 млн. евро от българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за прилагане на гаранционни продукти от дела на държавата в InvestEU и капиталови инструменти по компонента „Интелигентна промишленост“ на плана. Гаранционните и капиталови продукти имат за цел привличане на значително частно финансиране, което ще увеличи наличното финансиране за българските МСП и предприятия със средна пазарна капитализация) в рамките на инструментите по ПВУ до 1.5 млрд. евро или повече.

ОББ е първата финансова институция в България, която подписва гаранционно споразумение по програмата InvestEU с ЕИФ, което ще насърчи проекти за конкурентоспособност, иновации и устойчивост в страната, като подкрепя нови заеми на стойност над 125 млн. евро, предназначени за МСП и предприятия със средна пазарна капитализация.

В понеделник ЕИБ и Фонд ФЛАГ обявиха, че в края на 2022 г. са договорили заем в размер на 40 млн. евро, с който ще бъдат подкрепени инвестиции за градоустройствени подобрения и възстановяване, като енергийна ефективност и градско развитие в градове от цяла България.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy