До 30% от електронните услуги в правителствения Еgov.bg са достъпни и без е-подпис

До 30% от електронните услуги, публикувани на портала на Министерство на електронното управление – eGov.bg са достъпни за гражданите без електронен подпис, необходимо е единствено използването на ПИК код, който от години се ползва за порталите на НАП и НОИ. Това уточниха във вторник от Министерство на електронното управление на въпрос, поставен от Mediapool.bg.

Отличник е Агенцията за социално подпомагане, чийто всички услуги към гражданите са достъпни на портала.

От ведомството посочиха още, че пилотно в 5 пощенски станции, разположени в села, са стартирали електронно кандидатстване за услуги, вместо гражданите да се разкарват по различни администрации в града. Първите резултати – 600 заявления за помощи за отопление са подадени през пощите.

Визията на бившия вицепремиер Калина Константинова в правителството на Кирил Петков за „Български пощи“ бе именно в превръщането им в едно гише, което да гарантира предоставяне на административни услуги в мрежата на дружеството.

Реално, egov.bg e порталът за електронни услуги на новосформираното министерство на електронното управление. В портала, всеки регистриран потребител получава достъп до секция „Вход в моето пространство“. След влизане там, например с ПИК код, потребителят има достъп до „каталог на услугите“, „данни в регистрите“, съобщения по заявени услиги, здраве и т.н. За заплащането на услугите, поръчани от администрациите гражданите също ще могат да заплащат по банков път. Това може да стане в секцията „Задължения“ на спомената секция, която води към друг правителствен портал – pay.egov.bg или директно от самия портал.

Самият портал се реализира по проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги – www.egov.bg. Той е финансиран по оперативна програма „Добро управление“, а експертите на Института за пазарна икономика са изчислили, че във времето от 2015 до 2022 г. електронните услуги са спестили общо 12.3 хиляди години от разкарване по администрации и попълване на документи. За 2021 година оценките за реализираните спестявания на бизнеса и гражданите са за над 210 млн. лв. Системета ИСУН показва, че общата стойност на проекта е 12.7 млн. лв., а изплатени до момента са над 5.5 млн. лв.

„В момента, в който една често ползвана административна услуга стане достъпна онлайн, тя се приема за даденост, защото улеснява значително взаимодействието на всички с администрацията. Това приемане на новия начин на общуване става още по-лесно, когато ползите за всички започват да се проявяват веднага и спестяват значително време и ресурси“, отчитат от програма „Добро управление“.

Споменатият проект е по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“. Наред с него по програмата са реализирани проекти на различни бенефициенти Националната агенция за приходите (НАП), Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Агенция „Митници“. Например, НАП е реализирала „Надграждане на основните информационни системи в Националната агенция за приходите – portal.nra.bg. Агенцията за обществени поръчки е реализирала портала си ЦАИС ЕОП. Агенция „Митници“ е реализирала „Надграждане на основни системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – ep.customs.bg/eportal/

Какви ефекти за бизнеса измери Институтът за пазарна икономика от тези проекти:

Ефектите за бизнеса от тези проекти показва следните общи наблюдения – Напредването на процесите и организацията за е-управление дават резултат от „ден първи“, положителните ефекти са за всички засегнати страни – администрация, граждани, бизнес, а дори (и най-вече) в трудни периоди този подход за оптимизация работи.

И още финансовите инвестиции за реализиране на проектите не са значителни, но ползите са огромни и дългосрочни. Отчетените позитивни ефекти включват – спестено време и разходи за бизнеса и гражданите, ускоряване на стопанската активност, повишаване на предвидимостта и надеждността на услугите, разкриване на възможности за нови и по-ефективни бизнес модели, промяна в начина на организация на дейността и др.
Вторичните ефекти за администрацията също са значителни – активизиран процес по вътрешна оптимизация, досег с отворени данни и развитие след това, възможност за аналитични дейности, които да идентифицират следващите лесни и по-дългосрочни стъпки за подобряване на административното обслужване, по-добро управление на рисковете и др. Реализираните проекти очаквано ще се отразят на позицията на страната ни в редица международни сравнения, оценяващи електронното управление и бизнес средата.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy