Ековедомството защити 9 вековни дървета

Девет вековни дървета в България са защитени със заповед на министъра на околната среда Росица Карамфилова, съобщиха в четвъртък от ведомството й.

Три от тях са от вида източен чинар (Platanus orientalis). В землището на град Асеновград, по предложение на Община Асеновград, са обявени две от тях – и двете на приблизителна възраст 200 години, с височина около 19 м и обиколка на стъблата над 5.10 м. Дървото в землището на село Свирачи, община Ивайловград, област Хасково, е на приблизителна възраст 180 години, с височина около 18 м, обиколка на стъблото 5.13 м, предложено за обявяване от частно лице.

Обявено за защитено е и вековно дърво от вида сребролистна липа (Tilia tomentosa), на приблизителна възраст 120 години, с височина около 18 м и обиколка на стъблото 2.70 м. То се намира в землището на село Царски извор, община Стражица, област Велико Търново и е предложено за обявяване от кмета на селото.

В заповедта на министъра е включено и вековно дърво от вида цер (Quercus cerris) в землището на село Малко Брягово, община Маджарово, област Хасково, на приблизителна възраст 290 години, с височина 14 м и обиколка на стъблото 2.93 м. Предложението за обявяването му е постъпило от Асоциацията на парковете в България.
Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica) е обявено по предложение на Държавно горско стопанство – Троян. То е на приблизителна възраст 250 години, с височина около 22 м, обиколка на стъблото 3.20 м и се намира в землището на село Бели Осъм, община Троян, област Ловеч.

В землището на село Козаревец, община Стара Загора, по предложение на кметския наместник е обявено вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur), на приблизителна възраст 200 години, с височина около 25 м и обиколка на стъблото 3.60 м.

По предложение на Държавно горско стопанство – Черни Осъм, са обявени две вековни дървета, които са на възраст над 100 години и се намират в землището на село Черни Осъм, община Троян, област Ловеч – едното е от вида планински ясен (Fraxinus excelsior), с височина около 30 м и обиколка на стъблото 3.40 м, а другото е от вида явор (Acer pseudoplatanus), с височина около 26 м и обиколка на стъблото 4.00 м.

С обявяването на деветте дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и ще бъдат обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy