Къщи ще могат да се санират в 50 града по „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

По новата програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., която все още не е отворена за кандидатстване, ще могат да се санират и еднофамилни къщи.
Общо по мерките за енергийна ефективност са заложени над 355.4 милиона лева за многофамилни и еднофамилни жилищни и публични сгради. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Шушков, който участва в международен форум от кампанията „Да! На българската зелена икономика“.
Той посочи, че в програмата са предвидени още около 2.5 млрд. лева чрез Фонда за справедлив преход, за енергоефективни дейности на територията на 3-те въглищни области в страната – Перник, Кюстендил и Стара Загора плюс още 10 общини от Маришкия басейн. Това са общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа, които ще получат средства по линия на заетост и мобилност на работната сила, тъй като живеещи в тях сега работят в ТЕЦ-овете.
Това, което обаче не каза заместник-регионалният министър Шушков, е че тази част от програмата „Развитие на регионите“ все още не е одобрена от Европейската комисия и не е ясно дали България няма да загуби парите. Причината е, че средствата идват от Фонда за справедлив преход на ЕС и страната ни бе поела ангажимент да закрие въглищните централи в трите региона.
В последните си дни обаче 48-то Народно събрание взе решение да се предоговори това условие и така използването на средствата от 2.5 милиарда лева е блокирано. Още повече, че за 2022 г. страната ни вече загуби 100 млн. евро от тези средства, а за 2023 г. се очертава загуба на още 456 милиона евро – цифри, които управляващите у нас публично не коментират.
Заместник-министърът на регионалното развитие обясни, че към момента е планирано с 2.5 мллрд. лева, които вече са с 200 млн. лв. по-малко, да бъдат подкрепени дейности за рекултивация, инфраструктура за съхранение, зелен водород, био-газ, научноизследователска и развойна дейност. Част от парите ще бъдат насочени и за т.нар. социален преход, базиран на квалифицирана заетост, предприемачество, социални услуги и мерки, насочени към спестяване на енергия и възобновяеми енергийни източници, посочи Шушков.
Другата възможност, която МРРБ използва за подкрепа на бизнеса и хората в посока т. нар. „чиста енергия“ е чрез изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, каза заместник-министърът на регионалното развитие.
По проекта са предвидени над 600 млн. лв. без ДДС за енергийно обновяване на обществени сгради.
От тях над 370 млн. лв. без ДДС ще бъдат инвестирани в публични сгради държавна и общинска собственост, в това число административни и обществени здания, сгради в областта на културата и изкуството, за спорт, както и обекти – собственост на Българската академия на науките, посочи Шушков.
Допълнително с близо 235 млн. лв. без ДДС ще бъдат финансирани мерки за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите на микро/малки, средни и големи предприятия, каза заместник-регионалният министър. Той допълни, че процедурата вече е отворена за кандидатстване.
Мерките ще бъдат изпълнявани на територията на цялата страна, а основните цели са подобряване енергийните характеристики на нежилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „А“, намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд.
„За да стимулираме реализацията на мерките за енергийна ефективност, правителството предприе стъпки за нормативно облекчаване на бизнеса и потребителите като с промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) намали административната тежест“, каза Николай Шушков.
Сред промените, които той очерта, е отпадналото изискване за одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради и постройки, в това число върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти.
За монтаж на инсталации върху съществуващите сгради и постройки, както и върху покривните и фасадните им конструкции, разположени извън урбанизираните територии, вече няма да се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план, гласят още промените в ЗУТ.
Облекчената процедура се отнася и за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителната или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. В този случай общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде не повече от 5 MW.
„Освен това, с промените, които направихме в ЗУТ, вече не се изисква разрешение за строеж за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 20 kW“, съобщи заместник-министърът.
В края на изказването си Николай Шушков призова представителите на бизнеса и неправителствените организации за по-интензивна комуникация с екипа на МРРБ. Посочи, че е отворен за диалог, за да се създават добри условия за бизнес, да се улесни и подобри качеството на живот на хората и не на последно място да се намали енергопотреблението.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy