Лидер от Сливен на партия БНО със запален автомобил, заради сигнали за злоупотреба

Колата на партиен лидер изгоря напълно на улица в Сливен. Според официалната информация на 5 септември в 03,10 часа призори е получен сигнал на спешния номер 112 за възникнал пожар в лек автомобил ситроен „С3“, паркиран на улица в сливенския квартал „Речица“.

Огънят е потушен от един екип пожарникари. За щастие при инцидента пострадали няма. Причините за пожара са в процес на установяване.

Източник от МВР-Сливен обясни, че автомобилът е собственост на представител на партия „Българско национално обединение“ Живко Бъчваров.

Дали става дума за умишлен палеж като част от калните битки в предизборната кампания, ще установят криминалистите.

Лидерът на БНО Живко Желев Бъчваров

Ето и подаденият сигнал

УВАЖАЕМИ г-н МИНИСТЪР,
Обръщам се към Вас във връзка със злоупотребите, които се извършват
във фирми „ГУРЦОВ” ООД и „БАЛДИС” ЕООД“ в гр. Сливен в
продължение на няколко години.
Всички работници в тези фирми полагат извънреден труд и този труд не
им се заплаща. Това е практика от много години и тя се прикрива от
инспекторите в Инспекцията на труда в гр. Сливен, което е видно от
многократните проверки, извършвани в тях. Инспекторите констатират
нарушенията за продължителността на работното време, като извършват
проверки през нормално определеното работно време, но не извършват
такива след това работно време, за да се установи действителната
продължителност на работното време. Това се прави умишлено с цел да не
се установи истината.
Фирмите, които злоупотребяват с човешкия труд в гр. Сливен са
много. Посочвам Ви две от тези фирми, които са участвали в
Европейски програми с проекти. Един от тези проекти е проектът
„Нови работни места във фирма „Балдис“ ЕООД“ гр. Сливен. Проектът във
фирма“ ГУРЦОВ“ ООД – Сливен е с наименование „Повишаване на
ресурсната ефективност” в
гр. Сливен.
Фирма „ГУРЦОВ” ООД – гр. Сливен с МОЛ: ГЕОРГИ ХРИСТОВ
ГУРЦОВ е с Булстат: 119601788.
Фирма „БАЛДИС” ЕООД – гр. Сливен с МОЛ: МАРИЯ ДИМИТРОВА
БАЛЪКЧИЕВА е с Булстат: 200583722. С дейностите, включени в
проектите, дружествата имат за цел намаляването на безработицата в
област Сливен, чрез създаването на устойчиви работни места за
безработни и неактивни лица. Трудовите и осигурителните отношения на
наетите в рамките на проекта лица от фирма „Балдис“ ЕООД в гр. Сливен
се уреждат на базата на българското трудово и осигурително
законодателство. Лицата са наети по трудово правоотношение.
Ръководството на „Балдис“ ЕООД Сливен се ангажирва да запази
работните места за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по
проекта лица, след приключване на дейностите по проекта. Разходите за
възнаграждения за всяко лице, включено в заетост са в размер на
Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка
на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за
съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи
професии от 2 до 9 клас.
Тенденцията за трайно растяща безработица в гр. Сливен развърза
ръцете на много работодатели в града, които плащат по-ниски
осигурителни вноски или въобще не плащат такива на работници, които
работят без осигуровки, забавят изплащането на заплатите на работниците.
Има и други прояви на некоректно отношение към служителите и
работниците им. Шефовете на фирми посочват следните мотиви пред
тях: „За твоето място чакат десетина човека”. Така и принуждават
наетия от тях персонал да превива гръб и да се примирява с това
положение. Две от фирмите, които злоупотребяват с труда на хората са
фирма „Балдис“ ЕООД и фирма“ ГУРЦОВ“ ООД – Сливен. Във
фирма „Балдис“ ЕООД работниците са принудени няколко месеца да
работят в почивните дни – събота и неделя и да почиват само в един ден –
понеделник. Причината – високите цени на електроенергията. Така при
регламентирано работно време съгласно Кодекса на труда от 5 работни
дни и регламентирани 2 почивни дни, работниците работят на шестдневна
работна седмица с един почивен ден. Нарушава се Наредбата за работното
време, почивките и отпуските. Работниците работят в събота и неделя, без
да имат заповеди за полагане на такъв труд в събота и неделя, полагат
извънреден труд, който не им се заплаща, не им се издават фишове за
работните заплати. В продължение на два месеца работниците
във фирма „Балдис“ ЕООД са принудени да работят в съботните дни,
за да отработят дните през месец август 2022 г., в който ще бъдат в
платен годишен отпуск. Това се извършва незаконно – без никакви
заповеди и в нарушение на Кодекса на труда и Наредбата за работното
време, почивките и отпуските. Всичко това показва, че в днешно време
българският работник се третира като роб и имаме съвременно
утвърждаване на феодални и робовладелски отношения на трудовия пазар
в България, която независимо, че е е член на Европейския съюз, никога не
е била демократична и правова държава. Институциите на Република
България си затварят очите пред извършваните закононарушения –
особено Инспекцията на труда, НАП, Агенцията по заетостта,
Министерството на труда и социалната политика.
Във фирма „Балдис“ ЕООД работниците отразяват присъствието си на
работа за работното си място в присъствени лични бележници, в които се
записва всекидневното производство по дати и присъствие. Ако се прави
проверка от РИТ и от НАП от тях веднага ще се установи, че в събота се
работи. За работата в събота фирмата не заплаща осигуровки, а това е
ограбване на държавата с участието на ГИТ и НАП, на които фирмите си
плащат за да се краде държавата. В практиката отдавна е утвърдено
работодателите да изплащат възнагражденията на служителите и
работниците си по банков път като те не получават фишове или
извлечения за трудовите си възнаграждения, по вложения труд. По силата
на чл. 270, ал. 3 КТ получаването на трудово възнаграждение от
работника се доказва с подписа му във ведомостта, както и срещу
разписка. Колко получава гладач по НКПД: 73181022? Вложения труд на
работника не се заплаща, по този начин фирмите ограбват държалата. При
изплащането на възнагражденията по банков път, важно изискване за
работодателите е не да бъде подписана ведомостта за заплати от
работниците и дадени фишове, а да се пазят платежните нареждания за
изплатени заплати и фишовете на работници, за да не се знае истината
от работника за вложения труд.
Фишовете за заплати представляват детайлна разбивка на трудовото
възнаграждение и удръжките от него за месеца за всяко лице от персонала.
Те се издават след изготвена рекапитулация на трудовите възнаграждения
за всеки месец. Служителите имат право да получават фиш за заплата
всеки път, когато им се плаща. В същото време работниците полагат
непрекъснато извънреден труд в продължение на месеци и години, но
същият никъде не се отразява и не им се заплаща. Според чл. 146 КТ
продължителността на извънредния труд през една календарна година
за един работник или служител не може да надвишава 150
часа. Фирма „Балдис“ ЕООД не спазва това изискване и непрекъснато
нарушава българското трудово законодателство и осъществява на практика
съвременен вариант на робство и експлоатация на труда. От друга страна
това е измама спрямо държавата, тъй като невнасянето на осигуровки през
почивните дни, декларирането им в по-нисък размер ощетява държавната
хазна. С постъпленията от реалните осигуровки биха могли да се защитят
правата на хора в неравностойно социално положение – инвалиди,
социално слаби, пенсионери и др. Работниците искат да бъдат осигурявани
на реалните си заплати /разбира се като плащат и своята част от
осигуровките по закон/, но не им се позволява. Инспекция по труда не
върши работа в този случай. Реалната проверка не се прави от
присъствените лични бележници, в които се записва всекидневното
производство по дати и присъствие.
Информацията, която Ви изнасям се основава на действителни
обстоятелства. Съпругата ми Нели Бъчварова работи във фирма „Балдис“
ЕООД от 14.10.2021 год. В продължение на три месеца – октомври –
декември 2021 год. работеше всяка събота, полагайки извънреден труд, без
да има заповед за извънреден труд. В края на годината им бе заплатена
сумата от 210 – двеста и десет лева на ръка за този положен труд. От месец
януари до месец април 2022 год. работеха всяка събота и неделя, с почивен
ден понеделник, без да бъде издадена заповед за промяна на работното
време и почивка в нарушение на Наредбата за работното време, почивките
и отпуските. От месец май 2022 год. всяка събота работниците работят във
фирмата, за да отработят ползването на платените си годишни отпуски
през месец август 2022 год. Отново без заповеди и в пълно нарушение на
Наредбата за работното време, почивките и отпуските и на Кодекса на
труда. Всички посочени по-горе факти трябва да бъдат обект на
проверка не само от страна на институциите, към които се обръщам,
но и обект на проверка от страна на Главната прокуратура на
Република България. В тази връзка Ви уведомявам, че ще бъде
сезирана и Прокуратурата на Република България за престъпленията,
които се извършват във фирма „Балдис“ ЕООД – Сливен.
Настоявам:

 1. Да извършите проверки във фирма „Балдис“ ЕООД
  Сливен във връзка с посочените извършвани
  закононарушения от нейна страна в продължение на
  години. Явно над тази фирма има спуснат политически
  чадър, като си плаща на РИТ и НАП за да се прикриват с
  години тези престъпления.
 2. Да извършите проверки на самата Инспекция по
  труда в гр. Сливен, която прикрива нередностите
  във „Балдис“ ЕООД Сливен и да бъде сменено
  ръководството и екипа й. Това е повтарящ се случай на
  съпругата ми, което се прикрива от РИТ и НАП в Сливен.
  Писмата от РИТ и НА, за фирма „Екопром” са
  доказателство за случая.
 3. Да извършите проверка в Агенцията по заетостта във
  връзка с отчитането на европейския проект „Нови работни
  места във фирма „Балдис“ ЕООД“ гр. Сливен, финансиран
  чрез Агенцията по заетостта, като се изземат личните
  записки по всекидневното заработване на работника. От
  там ще е видно кога, колко и по дни работата на всеки
  работник.
 4. Да извършите проверка в НАП както във връзка с
  регистрирането на трудовите договори във фирма „Балдис“
  ЕООД Сливен, така и с отчитането на финансовата дейност
  на тази фирма.
  Прилагам следните документи:
 5. Копие от Трудов договор на Нели Бъчварова – при
  проверка от РИТ и НАП, да се
  запазва анонимността пред работодателя.
 6. Копие от извадка на вложение труд по месеци
  Моля потвърдете получаването на СИГНАЛА и
  входящия му номер.
  С уважение: Живко Желев

Коментарите са изключени