Местните жители първо ще получават дърва от общинските гори

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за горите, свързани с осигуряването на дърва за огрев. Подкрепа в пленарната зала получиха законопроектите на Десислава Танева (ГЕРБ-СДС), на Иван Иванов („БСП за България“) и на Иван Христанов („Продължаваме Промяната“). Отхвърлени бяха измененията, предложени от Александър Дунчев от „Продължаваме Промяната“, изборът на директори на горски стопанства да става чрез конкурс.

Основните промени, предложени от Десислава Танева, са свързани с прецизиране на текстовете, регламентиращи условията и реда, по който физически лица могат да закупят за лична употреба без право на продажба стояща дървесина на корен от държавни или общински гори. Право на закупуване на такава дървесина ще имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен адрес в съответното населено място, които са включени в списък на нуждаещите се. Списъците ще се изготвят от кметовете на населените места. На лицата, вписани в списъците на нуждаещите се, ще се осигурява дървесина първо от горските територии, собственост на съответната община по постоянния им адрес, и едва когато това е невъзможно – от горските територии, държавна собственост. Определен е редът за подаване на заявления за добив на дървесина на корен, като общото количество, което едно домакинство ще може да закупи за една календарна година, е до 10 кубически метра.

Промените, внесени от Иван Иванов, също са свързани с добива на дървесина за нуждите на домакинствата. В законопроекта обаче се предвижда да отпадне изискването на физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба без право на продажба, да се осигурява дървесина първо от горските територии, собственост на съответната община, и едва когато това е невъзможно, от горските територии – държавна собственост. Предвидено е количеството дървесина, което може да се добива от тези лица от държавните гори, да не надвишава 30% от планирания добив, като добивът ще може да се извършва със собствен персонал и специализирана техника. Отпада също задължението кметовете на общини или населените места да изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина от горски територии. Предлага се общините да имат право да извършват свободна продажба на дървесина от общински горски територии след изпълнение на задължението им за задоволяване на нуждите на жителите на общината.

С приетия на първо четене законопроект на Иван Христанов също се създават условия и ред за осигуряване на дърва за огрев. Предлага се, когато физически лица са закупили дървесина за лична употреба без право на продажба, добивът на дървесината да се извършва от упълномощени лица, притежаващи документ за правоспособност. Предвидено е ежегодно до 1 март регионалните дирекции по горите, съвместно с държавните горски предприятия и общините, да изготвят или актуализират планове, с които да определят допустимите количества дървесина за добив от горски територии – държавна и общинска собственост, необходими за осигуряване на дърва за огрев за жителите на всяка община и да ги публикуват на интернет страниците си. Заявленията за закупуване на дърва за огрев ще се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет ще се задоволяват физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които имат право да закупуват дървесина от горски територии общинска или държавна собственост.

Със законопроекта на Александър Дунчев, който беше отхвърлен на първо четене, се предлагаше петгодишните договори за управление с директорите на териториалните поделения да се сключват от директорите на държавните горски предприятия след провеждане на конкурс, като ръководните кадри да могат да управляват по договор една и съща организация не повече от 10 години.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy