Пестене на енергия, помощи за уязвимите и трансграничност са условията за достъп до още 20 млрд. евро по RePowerEU

Европейският парламент постави условия за включване на повече независимост от руските изкопаеми горива, ускоряване на екологичния преход и борба с енергийната бедност в проектите, които държавите членки ще включат в преразгледаните си планове за възстановяване и развитие и с които ще кандидатстват за допълнителното 20 млрд. евро финансиране по програмата RePowerEU на Европейската комисия.

В тези проекти ще трябва да има и мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия и разнообразяване на доставките, а 30 процента от общия бюджет да са предвидени за трансгранични проекти за за решаване на проблемите с доставките и съхранението на енергийни ресурси.

България разчита именно на отварянето на кандидатстването за субсидиране по RePowerEU за промяна на своя план за възстановяване и развитие и промяна на част от енергийните проекти. За зачеркване са предвидени проектите за парк за батерии за съхранение на ток, за строеж на нови ВЕИ и за геотермална електроцентрала. Планираните за тях 2.5 млрд. лв. безвъзмездни пари от евфондовете се иска да се пренасочат към други намерения. не е ясно какво още ще прибави правителството, но за трансгранични енергийни проекти засега не се е споменавало.

Новите правила ще обхващат мерките със задна дата, считано от 1 февруари 2022 г., с някои ограничени изключения. Целта на Европарламента е Парламента беше да гарантира, че тези мерки ще подкрепят инвестициите за справяне с енергийната бедност, насочени към уязвимите домакинства, МСП и микропредприятията.

Парламентът също постигна целта да се въведат нови правила за прозрачност по отношение на 100-те крайни получатели на най-голямо финансиране. Тези правила ще се прилагат за всички планове за възстановяване и устойчивост.

Принципът за ненанасяне на значителни вреди следва да се прилага за главите на REPowerEU, като се предоставят временни изключения за мерки, които са насочени към преодоляване на непосредствените проблеми на ЕС в областта на енергийната сигурност, свеждат до минимум потенциалните вреди за околната среда и не застрашават целите на ЕС в областта на климата.

От допълнителните безвъзмездни средства в размер на 20 млрд. евро, които Комисията предложи, 8 млрд. евро ще се осигурят чрез по-ранна тръжна продажба на национални квоти за емисии в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), а 12 млрд. евро ще бъдат взети от фонда за иновации. Освен това приходите, получени чрез СТЕ, не могат да бъдат използвани за инвестиции в изкопаеми горива.

„Планът REPowerEU ще ни помогне да гарантираме достъпни цени на енергията за нашите граждани и нашите дружества. Това ще ни позволи да осигурим енергийните си доставки и да се отдалечим от зависимостта от руските изкопаеми горива. За да може REPowerEU да генерира реална добавена стойност за ЕС, държавите членки следва да заделят най-малко 30 % от ресурсите на REPowerEU за трансгранични проекти“, коментира Зигфрид Мушеран (ЕНП, Румъния), съдокладчик.

„Ще има още 20 милиарда евро за борба с енергийната бедност, за насърчаване на зелената енергия и за подобряване на способностите ни за съхранение на енергия. Договорихме ограничена дерогация от принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, тъй като сме решени да се борим срещу изменението на климата и да не застрашаваме целите на ЕС в областта на климата. Въведохме също така промени като по-голяма прозрачност и приоритет за трансграничните проекти“, заяви друг от докладчиците Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).

„Ние се борим със страха с амбиция, гражданите имаха тежка година и се нуждаем от устойчиви решения за тях сега, не по-късно. Попитайте вашите правителства какви мерки планират да включат в националните си планове, нека изолираме домовете за нашите граждани, нека преквалифицираме работната си сила за нови зелени работни места и нека помагаме на нашите предприятия. В RePowerEU вече сме определили ясни изисквания за идентифициране на най-добрите бенефициери и чакаме да видим как правителствата ще използват парите“, допълни Драгош Пъслару (Renew, Румъния), също докладчик.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е извънредна и еднократна мярка, която е в сила до 31 август 2026 г. Новите правила относно мерките по REPowerEU в националните планове за възстановяване влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy