Сметната палата за първи път ще провери НЕК

Сметната палата ще направи първия в историята си одит на „Националната електрическа компания“. Това става ясно от одитната програма на институцията за 2023 г.
„Досега не е правен одит на дружеството, което е най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници у нас и заема централно място в българската електроенергийна система“, съобщиха от институцията. По нейни данни в периода 2019 – 2021 г. компанията е провела 84 обществени поръчки на обща стойност близо 17.5 млн. лв., възложени без състезателна процедура.

Предстои и специфичен одит на „Александровска болница“, около чието финансово състояние и управление имаше редица скандали в последните години. Лечебното заведение разполага с 861 легла, от които 250 хирургични и 42 интензивни, както и притежава 47 имота. Според одитен доклад на здравното министрество болницата има големи дългове. В периода 2019 – 2021 г. са проведени общо 142 обществени поръчки на обща стойност над 47 млн. лв., възложени без състезателна процедура.
Сметната палата ще направи и четири ключови одита на изпълнението, които установяват доколко ефикасно се харчат публични средства в жизнено важни области за гражданите.

Една от проверките ще обхване санирането на блокове. Мотивът за този одит е, че дейността е една от ключовите за намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г. с цел подобряване на качеството на жилищния фонд в ЕС, казаха от палатата.
Тя ще инспектира и опазването и управлението на горите. Ще се оцени контролът и действията за опазването и възстановяването на горите, тъй като те са ресурс, който влияе на климата, въздуха, почвата и биоразнообразието и трябва да се управлява по устойчив начин.
Проектите за водоснабдяване и канализация по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 ще са предмет на друг мащабен одит. В България все още има населени места с режим на водата. В същото време първоначално одобреният бюджет по приоритетната ос, възлизащ на почти 2 млрд. лв., е намален с близо половин милиард лв., защото не са изпълнени своевременно финансираните проекти и дейности поради забавяне на възлагането на обществените поръчки, изтъква Сметната палата.
Проверка ще има и на мерките за противодействие на корупцията при изразходване на парите от европейските фондове. Сметната палата ще провери органите за управление на средства от фондовете на ЕС и ще проследи напредъка в изпълнението на мерките в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.).
През 2023 г. Сметната палата ще извърши нови 366 одита, от които 319 финансови одита на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини, 34 одита за съответствие при финансовото управление, 4 одита на изпълнението и 9 специфични одита. Част от проверките са задължителни по закон и се правят всяка година, докато други се включват в програмата въз основа на определени критерии като например установени несъответствия в миналото, голям обществен интерес, размер на похарчените публични средства и т. н. Народното събрание също може да възлага одити на палатата.

В 20 общини ще бъде проверено събирането на приходите от такса смет, възлагането и изпълнението на обществените поръчки, както и управлението и разпореждането с общинско имущество.

Предвидени са и одити на финансовото управление на 6 университета: Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Икономически университет – Варна и Технически университет – Варна. Ще бъдат проверени и 2 спортни училища – в Пловдив и в Плевен.
Одити за съответствие при управлението на публичните средства и дейности ще бъдат извършени и на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ към Министерския съвет и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy