63% от българите вярват, че иновациите и науката могат да изиграят роля за намаляване на тютюнопушенето

В България 63% от гражданите вярват, че иновациите, технологичните пробиви и науката могат да изиграят роля за намаляване на тютюнопушенето. Това сочат резултатите от ново проучване на независимата агенция Povaddo, проведено по поръчка „Филип Морис Интернешънъл“ сред 13 000 пълнолетни лица от 13 държави-членки на ЕС, сред които и България.

Резултатите показват, че независимо от това, че европейските граждани са наясно, че търговията с и употребата на незаконни тютюневи изделия представляват сериозна заплаха за тяхната сигурност и безопасност, и за общественото здраве на национално и европейско ниво, те не са запознати с реалния мащаб на незаконната търговия и с размера на загубените бюджетни приходи, до които тя води. Две трети от интервюираните пълнолетните лица в ЕС (65%) смятат, че в тяхната държава има проблем с незаконната търговия с тютюневи и никотинови изделия. Над 67% от всички интервюирани пък са на мнение, че разрастващият се незаконен пазар е причината много пушачи да не се отказват от пушенето или, ако не да се откажат, поне да преминат на научно доказани по-добри алтернативи без горене.

В България над 2/3 от гражданите смятат, че базираното на научни доказателства регулиране и данъчно облагане на продукти може да окуражи потребителите да правят по-добри избори за начина си на живот. Осем от всеки десет (79%) пък смятат, че на пълнолетните пушачи трябва да бъде даден достъп до точна и научно обоснована информация за по-малкия риск при електронните цигари и нагреваемите продукти в сравнение с продължаващото пушене, въпреки че тези алтернативи не са без риск. Също толкова са на мнение, че базираното на доказателства данъчно облагане може да стимулира индустриите да разработват иновативни продукти, които са по-добри за потребителите, намаляват екологичния отпечатък и допринасят за устойчивостта.

Необходими са прагматичен начин на мислене и здрав разум, за да се постигнат ползи за всички европейски граждани и да се осъществи бързо позитивна промяна. Резултатите от проучването в ЕС подчертават факта, че обществеността настоява за разумен подход по отношение на данъчното облагане, който да отчита риска. Освен това 60% от всички участници са съгласни, че подкрепата за бездимните изделия от страна на държавата може да допринесе за увеличаване на равнопоставеността и намаляване на здравните неравенства, като осигури на пълнолетните пушачи с по-нисък социално-икономически статус достъп до по-добри алтернативи на цигарите.

Грегоар Вердо, старши вицепрезидент „Връзки с обществеността“ във Филип Морис Интернешънъл

„Знаем, че е налице възможност да се направи повече за пълнолетните пушачи, тъй като няколко държави членки вече въведоха подобен подход и политики във връзка с потреблението на енергия, автомобилите и употребата на алкохол, например. Прагматичните политики могат да променят живота на хората, да стимулират компаниите да създават иновации за по-добро и да осигурят равен достъп до технологични достижения, особено във времена на икономическа нестабилност“, каза Грегоар Вердо, старши вицепрезидент „Връзки с обществеността“ на Филип Морис Интернешънъл.

Над 13 000 пълнолетни респонденти са убедени, че разработването и оценката на нови бездимни технологии ще доведе до напредък и ще изиграе важна роля за общественото здраве в комбинация с прилаганите в момента мерки.

Шест от всеки десет (61%) интервюирани смятат, че наред с мерките за насърчаване на пълен отказ от рисково поведение ЕС трябва да прилага приоритетно също така и политики и стратегии, целящи подобряване на живота на хората, които продължават да пушат цигари, да злоупотребяват с алкохол или да употребяват наркотици.

Седем от всеки десет (69%) интервюирани са на мнение, че иновациите, технологичните постижения и науката могат да допринесат за намаляване на тютюнопушенето.

Почти три четвърти (72%) от интервюираните са съгласни с твърдението, че ЕС трябва да посвети време и ресурси за премахване на тютюнопушенето чрез насърчаване на пълнолетните пушачи да се откажат напълно от цигарите и стимулиране на тези, които не го направят, да преминат към научно доказана бездимна алтернатива.

Томазо Ди Джовани, вицепрезидент „Международни комуникации“ на Филип Морис Интернешънъл

„Обнадеждаващо е, че все по-голям брой държави въвеждат регулации, отчитащи различните степени на риск и които според нас ще бъдат решаващ фактор за това потребителите да изберат по-добри алтернативи, ако не могат да спрат, а компаниите да инвестират в иновации“, казва Томазо Ди Джовани, вицепрезидент „Международни комуникации“ на Филип Морис Интернешънъл.

Методология на проучването

Povaddo осъществи онлайн проучване по поръчка на Филип Морис Интернешънъл в периода между 10 и 15 ноември 2022 г. Проучването е проведено с 13 630 пълнолетни лица, навършили 18 години, в 13 държави членки на ЕС: Белгия, България, Хърватска, Чехия, Франция, Гърция, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. Във всяка държава са направени по около 1000 онлайн интервюта (като респондентите са почти равномерно разпределени на пълнолетни, които употребяват никотинови изделия и такива, които не употребяват никотинови изделия). Данните са претеглени, така че да са представителни за общата онлайн съвкупност във всяка държава по отношение на следните променливи: възраст, пол, възраст на употреба на никотин, пол, употреба на никотин за съответния пазар, съответстващи на националните статистически данни. Статистическата грешка в точността на резултатите е ±1%. Имайте предвид, че сборът на процентите може да не е 100% поради закръгляне.

* Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy